Editorial Board

Editorial Board

Iwatani Ayako, Kyoto University, Kyoto

Orion Klautau, Tohoku University, Sendai, Miyagi

Erik Schicketanz, Kokugakuin University, Tokyo

Hoshino Seiji, Kokugakuin University, Tokyo

Yanagisawa Tami, Kwansei Gakuin University, Nishinomiya, Hyogo

Ryan Ward, Meiji University, Tokyo