Editorial Board

Editorial Board

Higashibaba Ikuo, Tenri University, Tenri, Nara Prefecture
Hoshino Seiji, Kokugakuin University, Tokyo
Kohara Katsuhiro, Doshisha University, Kyoto
Okuyama Michiaki, Nanzan Institute for Religion and Culture, Nanzan
University, Nagoya
Mira Sonntag, Rikkyo University, Tokyo
Paul L. Swanson, Nanzan Institute for Religion and Culture, Nanzan
University, Nagoya
Yanagisawa Tami, Kwansei Gakuin University, Nishinomiya, Hyogo Preferture
Ryan Ward, Meiji University, Tokyo